نـפּشـتـہ هاےاפـسـاسہ بےاפـساسم

بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے کہ دیگـہ اَز روے اِحسـاس تصمیمـ نگیرَم


بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے کہ هنوزَم دُنـــیا پر آدماے کثیفہ

بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے اونقَدراهَم تــیز نیستَم

بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے در موردِِتـ اشتباه مے کردَم

بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے بَعضے چیزا لیــاقَتـ مے خواد

بہ مَـלּ ثـابتـ کَردے .. .. {یه دُنیا حــَرف نگفتنی)

 

یـہ نفر ازمـ پرسید : میشنـاسیش ؟!

هزارتا خاطره ت اومد جلوے چشممـ ،

اما فقط یــہ لبخـند زدمـ و گفتمـ : میشنــاختمش . . .

 

دوشنبه پنجم فروردین 1392| 12:28 |بـهـ عـشق مـریـم|

هـَمیـن حـَوالے کَـسانے هـستـنـد ڪِـﮧ تـآ בیـروز مـے گـُفتنـد :

"
بـدوטּِ تـــُو حتـّے نفس هـَم نـِمے تـوانـم بـکـشَم "

פּَ اِمـ ــروز

קَ آغـوش ِבیـگرۓ نـَفس نـفَس میـزنَـלּ !!!

 

http://s1.picofile.com/file/7486213438/kadr_4.jpg

 
alt

دوشنبه سیزدهم خرداد 1392| 23:5 |بـهـ عـشق مـریـم| |

 

رآه ڪﮧ میروے ...
 
عقب میمـآنمـ....
 
نہ برـآے انڪہ نخواـہمـ با تـ♥ـو ـہمـ قدمـ شومـ....
 
مے خواـہمـ پآ جآے پآـہایت بگذارـم ...
 
مے خواـہمـ مراقبت بـآشمـ....
 
مے خواـہمـ رد ِپـآیت را ـہیچ خیـآبانے در آغوش نڪشد ...
 
تـ♥ـو فقط براے منے ...
 
 
 
 
 
 

פـــآفـظـ رآ قسمـ בآבمـ

 

 

امــّــآ نــﮧ بــﮧ این פֿــآطـــر کــﮧ نـــآمتـــ בر میـــآن فــآلمـ بــآشـב

 

نــﮧ بــﮧ این פֿــآطـــر کــﮧ مــژבه ی آمـבنتـــ را بــבهــב

 

פـتـــی نــﮧ بــﮧ این בلیــل کــﮧ بگــویــב פــزن و انـבوهمـ ســر آمــבه

 

تنهـــآ بــﮧ פֿــآطــر اینکــﮧ فــآلتـــ بنـــآمـِ "او" بیـــآیــב

 

و تـــو بــﮧ " آرزویتــــ " بـــرســی

 

 

 

 

جمعه بیست و هفتم اردیبهشت 1392| 13:3 |بـهـ عـشق مـریـم| |

                                                   

 

هنوز هم بغض مي كنم تو را

و سالهاست

هر پاييز قرض مي دهم بغضم را به چشمان آسمان.

مي بيني؟ امانتدار خوبي ام

حتي دلم نيامده بسپارمت به ماه

شب هاي پريشاني خوابگرد خاطرات توام

تا كه تكرار شوي در من

خاطره مي بارد با تو ... چكه ... چكه ... چكه ...

در لباس هاي خيسم دل چه مي لرزد! دلي كه بردي ...

سرد است، خيلي سرد

از گرماي شهريور به خود مي لرزم امشب

لباس خاطرات تو را به پوست تن مي كشم

گرم مي شوم، گرماگرم

عطش دستانم گر گرفته

تب مي كنم باز تو را ...


+ هواي مردن بيخ گوش من است. همانجايي که روزي رد نفس هاي تو بود

 

+ خاطراتت را جاي مسکن مي خورم شايد درد نبودنت را جبران کند.

 

 در حالي که تو آسوده آرميده اي بي آنکه فکر بي خوابي هاي شبانه من باشي

 

+ اين روزها چيزي زياد مي شود در من. چيزي شبيه دلتنگي از جنس خواستن تو

 

 که مي کوبد به در و ديوار دلم خودش را و تکرار مي کند نام تو را در من

 

+ تشنه ات که ميشوم سر ميکشم دلتنگي ات را، بغض بالا مي آورم

 

+ غصه نخور. کنار آمده ام با نبودنت. خيلي که دلم بگيرد گريه مي کنم

 

+ بوي تو گرمي يک احساس است، گريه ام حسرت آن احساس

جمعه بیستم اردیبهشت 1392| 12:34 |بـهـ عـشق مـریـم| |


בلــمـ چتــ ــرے مےפֿـــפּاهــב از جنــس

בسـتــ ــهاے تــــפּ !!!

چـتــ ـــرے بـــرایــمـ بـگیـــر ،
حتے פֿـیــآلے

פֿـیــس ِِِ  ב لــتـنــگـیــــمـ

بــــاراלּ مـےآﻳــــנ ...

בارב مـےبـــآرנ امـــآ نــہ مثـلــ ـ  همیـشــہ

انـگـار بـا تـפּ بــــاراלּ حالــ ـ  בیــگرے בارב

مگـر نگفتـے بــــاراלּ هـــواے בפּ نفــره اωـــتــ ـ

پــس چـ ــرا هــرچہ نـگــاه مےڪنــمــ " تـــ ــפּ " را نمـےبینمــ !!

 

 

+ مـنـی کـه کـنــارش " تــو " نــبــآشــی (!)

آخـَــــــــر ِ زندگـــــــی استــــ .. /

 

 

 

سه شنبه سوم اردیبهشت 1392| 13:19 |بـهـ عـشق مـریـم| |

آسـ ـون وداع کـ ـردم بـ ـاهـ ـات بـ ـا اینکـ ـهـ میمـ ـردم بـ ـرات

کـ ـاشکـ ـی نمیـ ـذاشتم بـ ـری کـ ـاشکـ ـی مـ ـی افتـ ـادم بـ ـهـ پـ ـات

هـ ـر شـ ـب بـ ـا کلـ ـی اشتیـ ـاق زل میـ ـزدم بـ ـهـ آسـ ـمون

فـ ـرصـ ـت نمـ ـونـ ـده واسـ ـهـ ی ابـ ـراز احسـ ـاس جنـ ـون

رفتـ ـی و مـ ـن تنـ ـها شـ ـدم بـ ـا ایـ ـن غـ ـم نـ ـامهربـ ـون

هـ ـرجـ ـا پیـ ـت گشتـ ـم ولـ ـی هیـ ـچ جـ ـا نبـ ـود از تـ ـو نشـ ـون

دلخـ ـوش بـ ـهـ ایـ ـن بـ ـودم تـ ـوهـ ـ ـم گـ ـاهی کنـ ـاره پنجـ ـره

مـــاه و تمـ ـاشـ ـا میکنـ ـی بــ ـا کـ ـولــ ـهـ بــ ـاری خــ ـاطــ ـره ... !!

...............................................................................................

                    

 

دوشنبه پنجم فروردین 1392| 11:45 |بـهـ عـشق مـریـم| |

هـَـر روز یـَواشَـکے تـوے شـیـشِـه ےِ سَـردِ مـآنـیـتـور ،

بـِه وبـ ـ تــــ زُِل مـیـزَنــَم وَ

سیگــ ــآری روشَـن میکــنَم

آروم تــوےِ בِلـَـم مـیـگـَم :

بے مَعرِفَت هَنوزَم בوسِت בارَم...!


بی
خیالــ اینڪــﮧ اפּن بیرפּלּ چـﮧ چیزهایـے בارـﮧ اِتفآق میُفتِـﮧ

اפּלּ بیرפּלּ هیچ چیز جالبـے بـَرآے مَـלּ نیس

یَنـے
سَــﮩـґَ مَـלּ نیس !

בارґَ بـﮧ ایـלּ نَتیجـﮧ میِرسـґَ ڪــﮧ

سَـﮩــґَ مَـלּ اَز ایـלּ زِنـבگـے فَقَط تَنـﮩـاییـﮧ !

 

سهــلام مــن مریــم نیستــم بهتریــن دوستشــ ــم

چــون دوستـــش داشتـــم وبـــشآ باز زدم کــسی ازش خبــر نــداره

تـــو روخــدآ بیــ ــآ یــه خبـــری بـــ ده قرارمــون چی بــده

چــرا رفتـــی فداتـــ شـــــــــــم

مــن کــه دوستت دارم مــریـــــــــمم

کجــایی اخـــــــه

 

 

یکشنبه بیستم اسفند 1391| 21:5 |بـهـ عـشق مـریـم| |

 

چقـَـدر سختهـ تـــو خیآلِت سآعتهــآ بآهآش حَرف بزنے!

امــآ وقتــے دیدیش، هیچــے جُز سلام نتونے بگــے!

چقدر سخــتهـ وقتے پشتت بهشــهـ

دونهـ هآے اشک گونت رو خیس کنـــهـ ا

امآ مجبــور بآشے بخندے کهـ نفهمــهـ

هنوزَم دوسِش دارے!

چــِقدر سختهـ گل آرزوهآتو تــوے بآغ دیگرے ببینے

و هزآر بار تــو خودِت بِشکنـــــــے و اون وَقت

آروم زیـــر لب بگــے

"گــُـل مـــَــن ، بآغچه ے نو مبــآرَک"

کجـــایــــی آخـــه مــــریــــــــم

 

 

یکشنبه هشتم بهمن 1391| 12:5 |بـهـ عـشق مـریـم| |

یه جـآیے باید دسـتـِ آدمـآ رو بکشے،نـِگه شـوטּ دارے ؛

 

صورتـشوטּ رو میوטּ دستـآتـ مُحـکـم بگیرے

 

بگے : بـبـیـטּ ...مـטּ دوستـتـ دآرم ، نــــرو !

 

کـــــی اَز مـــَریـــَم خـــَبر داره بگــــه

 

 

 

 

دوشنبه چهارم دی 1391| 20:21 |بـهـ عـشق مـریـم| |

 

مـــــــــــریـــــ ــــــم بیـــــــ ـــــا دیگــــــــ ـــــه

سه شنبه چهاردهم آذر 1391| 13:7 |بـهـ عـشق مـریـم| |